Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Onze facturen zijn betaalbaar binnen 8 dagen na factuurdatum op onze zetel, zonder recht op schuldvergelijking, inhouding of opschorting. Het trekken of accepteren van wissels, orderbriefjes doet hieraan geen afbreuk.
2. Klachten in verband met de facturen of de diensten waarop deze facturen betrekking hebben worden slechts in overweging genomen indien zij binnen de acht dagen vanaf de datum van factuur, respectievelijk vanaf de beweerde tekortkoming bij aangetekende brief aan ons worden overgemaakt.
3. Behoudens wettelijk vastgelegde afwijkingen zullen wij een retentierecht met betrekking tot alle goederen vanwege de klant die wij onder ons hebben en dit tot alle openstaande schulden vanwege de klant zijn voldaan.
4. Bij niet betaling op de vervaldag van de factuur wordt het verschuldigd bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning vermeerderd met een nalatigheidsintrest van 1% per maand. Elke begonnen maand telt voor een volledige maand. Tevens zal een forfaitaire schadevergoeding aangerekend worden van 10% met een minimum van 500 EUR, ofwel, naar keuze van de schuldeiser, een vergoeding voor alle relevante invorderingskosten ontstaan door de betalingsachterstand, inclusief kosten voor de prestaties van een advocaat.
5. De niet betaling, zelfs gedeeltelijk, op de vervaldag van de factuur heeft tot gevolg dat alle overige nog niet vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar worden. De rechtbanken van het arrondissement Antwerpen zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen voortvloeiend uit onze overeenkomst.
6. Uitsluitend het Belgisch recht zal van toepassing zijn op de rechtsverhoudingen tussen de betrokken partijen.

Afdrukken